Windykacja sądowa

Jeżeli w danej sprawie kontakt z dłużnikiem jest niemożliwy lub też odmawia on dobrowolnej spłaty zobowiązania, nasz zespół prawny, składający się m.in. z radców prawnych oraz aplikantów radcowskich, podejmuje działania określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Równolegle, stosownie do okoliczności danej sprawy, podejmujemy także inne czynności, pozwalające na polubowne jej zakończenie. Wejście na drogę sądową nie oznacza, że spór nie może zakończyć się polubownie. Dłużnik musi mieć jednak pełną świadomość, że jeżeli swoim nielojalnym zachowaniem doprowadził do sporu sądowego, to poniesie jego koszty.

Działania TRIBUS sp. z o.o. na etapie windykacji sądowej obejmują między innymi:

Pozew o zapłatę (sporządzony przez radcę prawnego)

Reprezentowanie Klienta przed sądem w procesie o zapłatę

Call center (kontakt negocjatora z dłużnikiem)

SMS (przypomnienie o konieczności uregulowania zobowiązań)

Interwencja windykatora terenowego (negocjacje z dłużnikiem i ustalenie jego majątku)

 

Efektem przeprowadzenia postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego oraz tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, na podstawie którego można podjąć czynności egzekucyjne.

Ponadto działania podejmowane w imieniu Klientów przez TRIBUS sp. z o.o. prowadzą do przerwania biegu przedawnienia wierzytelności. Nasi Klienci nie ryzykują więc, że wskutek upływu czasu stracą możliwość dochodzenia spłaty należnych im należności.